Thứ Năm , 23 Tháng Năm 2024

Thỏa Thuận

Nội Dung trên VIETJABA
“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng VIETJABA, ví dụ như đoạn văn bản, mã nguồn, đường dẫn, tệp đồ họa, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim và bất kỳ nội dung tương tự nào khác.
Bạn hiểu rằng toàn bộ Nội Dung đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải là VIETJABA, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà bạn đăng tải hoặc lưu trữ trên VIETJABA, và trong khi sử dụng VIETJABA, bạn có thể gặp các Nội Dung mà bạn cảm thấy xúc phạm, không đúng đắn hoặc gây khó chịu mà khởi nguồn và thuộc phạm vi trách nhiệm của người dùng khác.

Gỡ bỏ Nội Dung trên VIETJABA
Bạn xác nhận rằng VIETJABA không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào về bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra trước các Nội Dung đó. Tuy nhiên, VIETJABA bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với thỏa thuận này hay không, và có thể kiểm tra trước, di rời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của VIETJABA, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm thỏa thuận này.

Thay đổi điều khoản
Điều khoản trong thoả thuận này có thể sửa đổi mà không thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được thông trên trang web hoặc theo một cách nhất định bởi VIETJABA. Kể từ sau khi thông báo, nếu bạn vẫn sử dụng VIETJABA sẽ được coi là đã đồng ý với những sửa đổi đó.

Trân trọng.

BQT VIETJABA