Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024

BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

 経緯・背景

 法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
 そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。

2 MOC概要

 日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。

・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

(注)推薦者表について
 本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。
 ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。
 なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。

     Về việc trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) liên quan đến tình trạng cư trú, các kỹ năng đặc địnhcủa Nhật Bản giữa Nhật Bản và Việt Nam

Trong Bộ Tư pháp, nhằm bắt đầu hệ thống kỹ năng đặc định từ tháng 4 năm nay, với các bộ và cơ quan liên quan, một bản ghi nhớ hợp tác cho mục đích loại trừ các công ty trung gian với các quốc gia nơi gửi nhân sự nước ngoài dự kiến Chúng tôi đã thảo luận về việc tạo ra (Bản ghi nhớ hợp tác, MOC). Và, sau khi ký kết ở hai nước, vào ngày 1 tháng 7 năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến ​​Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản ông Yamashita, Ông Đào Ngọc Dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội. Hai bên ký  một bản ghi nhớ đã được trao đổi với các bộ trưởng.

Bộ Tư pháp Nhật Bản, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, hợp tác với Bộ Lao động thương binh và xã hội Việt Nam, cố gắng loại bỏ các trung gian không tốt trong các kỹ năng đặc định thông qua các vấn đề sau, v.v. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc gửi và chấp nhận nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp.

Chia sẻ thông tin góp phần gửi và nhận thông suốt, phù hợp bao gồm thu tiền gửi bảo đảm của các công ty trung gian, cung cấp phí phạt và thông tin về vi phạm nhân quyền, v.v.

Tiến hành tham vấn để khắc phục các sự cố cần cải thiện để vận hành đúng hệ thống này

(Lưu ý) về danh sách đề xuất Trong MOC này, chúng tôi sẽ sử dụng các tài liệu (danh sách giới thiệu) để chứng minh rằng phía Việt Nam đã trải qua các thủ tục cần thiết theo luật pháp và quy định có liên quan của sở tại trong kỳ thi của Nhật Bản. Về thời gian thủ tục liên quan đến danh sách người giới thiệu được bắt đầu tại Việt Nam, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trên trang web, vv ngay khi các chi tiết trở nên rõ ràng.Ngoài ra, không cần thiết phải gửi danh sách ứng cử viên trong Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và Ứng dụng Giấy phép thay đổi tình trạng đủ điều kiện liên quan đến việc chấp nhận người nước ngoài kỹ năng cụ thể cho đến khi bắt đầu hoạt động của danh sách đề cử.